Gerbiamasis skaitytojau,

Prekybos mainų sistemos apribojimai. Mokesčiai už vizas

Turinys

  prekybos mainų sistemos apribojimai

  Tūrio norminės sąlygos yra 0 °C ir 1, baro a. GCV, energijos ir Wobbe indekso atveju numatytoji norminė degimo temperatūra yra 25 °C.

  prekybos mainų sistemos apribojimai

  Pateikdami tūrio, GCV, energijos kiekio ir Wobbe indekso duomenis, perdavimo sistemos operatoriai turi nurodyti, kokiomis norminėmis sąlygomis tie duomenys buvo nustatyti.

  Tai atvejais, kai valstybės narė yra sujungta tik su viena kita valstybe nare, gretimų perdavimo sistemų operatoriai ir šalys, kurioms jie teikia informaciją, gali susitarti duomenų mainams, susijusiems su Reglamentu EB Nr. Tokiu atveju perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas atliekamas remiantis faktine dujų sudėtimi.

  Perdavimo sistemų operatoriai bendradarbiauja, kad išvengtų tarpvalstybinės prekybos apribojimų, atsirandančių dėl dujų kokybės skirtumų. Šie veiksmai, kuriuos inicijuoja ir atlieka perdavimo sistemų operatoriai, vykdydami įprastą veiklą, be kitų, gali apimti dujų mainus ir maišymą.

  prekybos mainų sistemos apribojimai

  Jeigu susiję perdavimo sistemų operatoriai nesusitaria dėl sprendimo, kiekvienas perdavimo sistemos operatorius apie tai nedelsdamas praneša savo nacionalinei reguliavimo institucijai. Prieš priimdama sprendimą prekybos mainų sistemos apribojimai šio straipsnio 2 dalies e punktą, kiekviena nacionalinė reguliavimo institucija pasitaria su susijusių valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

  Priimdama sprendimą, kiekviena nacionalinė reguliavimo institucija atsižvelgia į kaimyninių valstybių narių nacionalinių reguliavimo institucijų nuomonę, kad būtų priimtas bendru sutarimu pagrįstas suderintas sprendimas.

  prekybos mainų sistemos apribojimai

  Duomenų skelbimas Perdavimo sistemų operatoriai savo interneto svetainėje bent kartą per dujų tiekimo paros valandą paskelbia kiekvieno sujungimo taško duomenis — dujų, tiesiogiai patenkančių į jų perdavimo tinklus visuose fiziniuose sujungimo taškuose, Wobbe indeksą ir viršutinį šilumingumą. Šis straipsnis taikomas ne tik sujungimo taškams, bet ir kitiems perdavimo tinklų taškams, kuriuose matuojama dujų kokybė.

  prekybos mainų sistemos apribojimai

  Kiekvienas perdavimo sistemos operatorius: parengia ir tvarko šalių, turinčių teisę gauti orientacinę informaciją apie dujų kokybę, sąrašą; b bendradarbiauja su pirmiau minėtame sąraše nurodytomis šalimis, kad įvertintų: i aktualią teiktiną informacija apie dujų kokybės parametrus; ii.